Drukuj

PROCEDURY ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY

zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu 

w  Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach

 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach

 

Definicja przedmiotu procedury.

Bezpieczeństwo – stan bądź proces, gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla dziecka szczególnie cennego – życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia.

 

Dzieciom zapewnione jest bezpieczeństwo :

 • podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
 • podczas pobytu w budynku przedszkola,
 • w czasie pobytu na placu zabaw
 • podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola
 • podczas wycieczek autokarowych
 • podczas realizacji zajęć dodatkowych,
 • w czasie zdarzenia wypadkowego,

 

Kogo dotyczy procedura?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice.

 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury.

 1.  Dyrektor- ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy; opracowuje regulaminy i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.
 2.  Nauczyciele są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 3. Inni pracownicy niepedagogiczniprzedszkola są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 4. Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

 

Procedura  przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Za bezpieczeństwo w drodze z i do przedszkola odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. Pisemne upoważnienie rodziców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury,
 3. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane,
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód  osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby ( ze zdjęciem) i na żądanie nauczycielki okazać go,
 5. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości osób upoważnionych przez rodziców ( prawnych opiekunów) do odbioru dziecka z przedszkola,
 6.  Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 06.30–17.00;
 7. Dziecko powinno być przyprowadzane przez rodziców ( prawnych opiekunów) do szatni i przekazywane pod opiekę nauczycielowi w danej  sali zajęć,
 8. Rodzic /opiekun prawny/ zobowiązany jest do wpisania godziny przyprowadzenia i odbioru dziecka z przedszkola na wyłożoną listę oraz poświadczenia podpisem,
 9. W celu zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, zabrania się wchodzenia w butach do  sal przedszkolnych,
 10. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe,
 11. Rodzice / prawni opiekunowie/ odbierają dzieci z poszczególnych sal zajęć i zgłaszają ten fakt   nauczycielowi,
 12. Rodzice  zobowiązani są do odebrania dzieci do godziny 17:00,
 13. W przypadku odbierania dzieci z placu zabaw, rodzic / prawny opiekun lub osoba przez nich  upoważniona/, są zobowiązani podejść do nauczyciela i poinformować go o odbiorze dziecka ,
 14. Wszyscy pracownicy opiekujący się dziećmi podczas pobytu na placu zabaw są obowiązani powiadomić nauczyciela pracującego w danej grupie o zauważonym fakcie odbierania dziecka   z przedszkola bez jego wiedzy,
 15. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy zachowanie osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywało, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( np. upojenie alkoholowe, agresja),
 16. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola – w takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami,
 17. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie,
 18. Jeżeli pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu  rodziców, nauczycielka z  pracownikiem przedszkola oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut
 19. Po upływie tego czasu nauczycielka ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami,
 20. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe,

 

Procedura  zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w budynku przedszkola

 1. Wejście do przedszkola (drzwi zewnętrzne) są zabezpieczone (zamknięte) przez całą dobę a wejście umożliwia tylko karta magnetyczna,
 2. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe należy otwierać tylko po uprzednim upewnieniu kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola,
 3. W czasie pobytu dzieci w budynku, dzieci przebywają w wyznaczonych salach pod opieką nauczyciela,
 4. W przypadku, gdy dziecko w ciągu dnia ma potrzebę skorzystania z szatni, udaje się tam i powraca pod opieką pracownika przedszkola,
 5. Nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali a kończy  odpowiedzialność w momencie odebrania dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione osoby, przy czym za moment odebrania uważa się chwilę pierwszego  opuszczenia sali  przez dziecko wraz z rodzicem; w przypadku biegania dziecka po  szatni, holu, korytarzu, schodach po odebraniu dziecka przez rodzica, należy zwrócić rodzicowi uwagę na zachowanie się dziecka i zobowiązać do przestrzegania umów zawartych z nauczycielkami,
 6. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/ reguł , kodeksów/warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola ( w budynku), na placu zabaw, w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania i przestrzegania tychże umów przez dzieci;
 7. Codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się dziecka podczas pobytu w przedszkolu,
 8. Każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciele przypominają dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętu terenowego, w zależności od miejsca pobytu ( np. korzystania ze sprzętu terenowego tylko wtedy, gdy stoi przy nim osoba dorosła; nie brania niczego od ludzi zza płotu; nie brania do ręki znalezionych przedmiotów; powiadamianie osoby dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie; nie oddalania się od grupy; przychodzenia na zbiórkę na wezwanie nauczyciela; zabawy w wyznaczonych granicach, nie chowania się w zieleni lub za urządzeniami, itp.),
 9. Podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się parami, przelicza je, a po wyjściu z dziećmi z sali, poleca pracownikowi obsługi sprawdzenie czy wszystkie dzieci opuściły salę,
 10. Nauczyciel zobowiązany jest do respektowania od dzieci spokojnego, poruszania się w parach po budynku przedszkola, 
 11. Nauczyciele zobowiązani są do sporządzania zapisów w dziennikach mówiących o realizacji zadań na powietrzu,
 12. Pracownicy obsługi przebywają w salach dzieci, wykonując zadania opiekuńcze, przed i po zajęciach wietrzą salę, pomagają nauczycielom w przygotowaniu sali do zajęć oraz sprzątaniu po zajęciach,
 13. Fakt wykonywania przez pracownika obsługi czynności porządkowych w pomieszczeniach innych niż sala danej grupy z przyległymi pomieszczeniami, każdorazowo zgłaszany jest nauczycielowi,
 14. Pracownicy obsługi zobowiązani są do zabezpieczania środków służących utrzymaniu czystości poprzez przechowywanie ich w zamkniętych i oznaczonych  szafkach/pomieszczeniach/ , sprzęt służący do utrzymania w czystości pomieszczeń przechowywany jest w oznakowanych   pomieszczeniach gospodarczych
 15. W przypadku przebywania w sali więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki oraz pracownicy obsługi, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci,
 16. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych ( np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) lub zaistnienia zdarzenia, powodującego uraz ( np. .skaleczenie, stłuczenie, ugryzienie przez osę, itp.) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia dyrektora,  rodziców / opiekunów prawnych dziecka/ i zapewnienia opieki przed medycznej
 17. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw,
 18. Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy,
 19. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach,

 

Procedura  zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu zabaw

 1. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw,
 2. Codziennie rano konserwator sprawdza teren przedszkola i stan techniczny sprzętów,
 3. W razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora, wicedyrektora  przedszkola lub  kierownika gospodarczego i, a te osoby powiadamiają nauczycieli grup, 
 4. W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiotów niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia, jak np. szkło, puszki, strzykawki, igły, podpaski, środki odurzające, itp., zabezpiecza je nauczyciel lub pracownik obsługi  oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola,
 5. Przy wychodzeniu do ogrodu przedszkolnego nauczyciel oraz pracownik obsługi bezwzględnie przestrzega zasad bezpiecznego przebywania w szatni,
 6. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy,
 7. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy, za zdrowie, życie i pełne bezpieczeństwo dzieci odpowiada cały personel przedszkola,
 8. W czasie pobytu na placu przedszkolnym grupy dzieci 3-letnich nauczycielowi obowiązkowo pomaga  pomoc i przebywa tam razem z nim, 
 9. W przypadku starszych grup opiekę sprawuje nauczyciel i wspomaga go pracownik obsługi,
 10. W czasie korzystania przez dzieci z rowerków, sanek, hulajnóg z dziećmi zawierane są  dodatkowe umowy,
 11. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających ( zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza),
 12. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając / dzieci 3-4 letnie/ tylko pod opieką pracownika obsługi przedszkola ,starsze po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela
 13. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.

 

Procedura zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola

 1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem  i  ogrodem przedszkola,
 2. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść
 3. Zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już odnotowana obecność dzieci,
 4. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w  pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i pracownicy obsługi (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci),
 5. W przypadku nieobecności pracownika obsługi  danej grupy, udział w wycieczce bierze inny pracownik obsługi , wyznaczony przez dyrektora lub  nauczyciela,
 6. Podczas dłuższych wyjść pieszych nauczyciela może wspomóc   jeden z rodziców,
 7. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel,
 8.   W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą,
 9. W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy,
 10. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego  przekraczania jezdni,
 11. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwszą parę prowadzi pracownik obsługi, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą,
 12. Dzieci i nauczyciel poruszający się po ulicy mogą mieć kamizelki lub opaski odblaskowe,
 13. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia,  dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji,
 14. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

 

Procedura  zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom  podczas wycieczek autokarowych

 1. W przedszkolu obowiązuje regulamin wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola,
 2. Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej z dyrektorem przedszkola,
 3. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami :
  • karta wycieczki,/ program wycieczki, imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz liczbę opiekunów/
  • pisemne zgody na udział dzieci w wycieczce podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów/
  • listę uczestników
 4. Wycieczka jest odnotowana w  dzienniku zajęć,
 5. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i pracownicy obsługi (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci),
 6. W przypadku wycieczki grup 3 i 4-latków opiekę sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela oraz pracownik obsługi  ( co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci),
 7. W czasie trwania wycieczki nauczyciela może wspomóc jeden z  rodziców,
 8. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka (co najmniej jedna na grupę),
 9. Nauczyciel nie podaje dziecku żadnych środków farmakologicznych , w przypadku choroby lokomocyjnej to rodzic jest odpowiedzialny za podanie leków dziecku
 10.  W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji,
 11.  Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale,

 

Procedura  bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych

 1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia ( nauczyciel religii, logopeda, itp.)
 2. Za bezpieczeństwo opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zabrania dzieci zapisanych na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddania pod opiekę nauczyciela grupy,
 3. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez opieki,
 4. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub oddziałowej, którzy rozprowadzają dzieci do ich grup.

 

Procedura postępowanie w czasie i po zdarzeniu wypadkowym

 1. Nauczyciel i inni pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapobiegania 
  i minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadków dzieci ,
 2.   Jeżeli wypadek zdarzy się w obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik placówki, który jest jego świadkiem, natychmiast wykonuje następujące czynności:
 3. zapewnia natychmiastową pierwszą pomoc przed medyczną poszkodowanemu dziecku
 4. zawiadamia dyrektora placówki a ten niezwłocznie informuje o wypadku,/ zdarzeniu /rodziców/prawnych opiekunów/ dziecka i podejmuje decyzję o dalszym działaniu fakt ten  dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia
 5. Rodzaj udzielanej pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku, zdarzenia
 6. W przypadku braku możliwości udzielania pomocy lub wezwania karetki osoba ta prosi o pomoc pierwszego napotkanego pracownika przedszkola a pracownik ten nie może odmówić udzielenia pomocy lub wezwania karetki
 7. W przypadku zaistnienia wypadku w danej grupie i konieczności zajmowania się przez nauczyciela zarówno poszkodowanym, jak i pozostałymi dziećmi, pracownik obsługi pracujący w danej grupie przekazuje na polecenie nauczyciela pozostałe dzieci nauczycielom z sąsiednich oddziałów, nauczyciele z sąsiednich oddziałów nie mogą odmówić przyjęcia dzieci do oddziału
 8. Jeżeli wypadek zdarzy się podczas wycieczki wszystkie stosowne decyzje  podejmuje kierownik wycieczki
 9. Dyrektor prowadzi ewidencję wypadków dzieci
 10. Za koordynację działań związanych z przestrzeganiem niniejszej procedury odpowiedzialna jest osoba z kadry kierowniczej, która jest w chwili wypadku, zdarzenia, w placówce – dyrektor, zastępca
 11. Dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową w ciągu 14 dni
 12. Dyrektor na najbliższym spotkaniu z pracownikami przedszkola omawia okoliczności i przyczyny wypadku/zdarzenia/ wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania  wypadkom

 

Tryb dokonywania zmian

Zmian w procedurze dokonuje dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej oraz sytuacji zmiany aktów prawnych.

 

 

           

 

 

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii, w celach reklamowych i statystycznych. Pliki cookies są zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookies. Zamknij EU Cookie Directive Module Information